Във връзка с изпълнение на проект BG16RFOP002-1.005-0004 Повишаване на иновационната дейност на РАЙСВОЛФ България АД чрез разработване на нов иновативен процес-“3D” (Digital Data Destruction) по ОПИК 2014 – 2020г. РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ АД обявява открита процедура за избор на изпълнител с предмет: Извършване на услуги във връзка с изследвания и определяне на техногиите и параметрите за Електромагнитния разрушител (компоненти на иновативния процес) по проект Повишаване на иновационната дейност на РАЙСВОЛФ България АД чрез разработване на нов иновативен процес-“3D” (Digital Data Destruction) Краен срок за подаване на оферти 14.03.2018 г. до 10:00 часа. Офертите се подават на адрес: гр. София, пк 1505, ул. Черковна 39Б, ет.3 Всички необходими документи може да свалите от тук.


Във връзка с изпълнение на проект BG16RFOP002-1.005-0004 Повишаване на иновационната дейност на РАЙСВОЛФ България АД чрез разработване на нов иновативен процес-“3D” (Digital Data Destruction) по ОПИК 2014 – 2020г. РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ АД обявява открита процедура за избор на изпълнител с предмет: Доставка на материали: Материали за контрол; Изходни материали;Синтетични и химични материали;Кабели; Материали за автоматизация; Ел. елементи и кондензатори; Инвертор за управление на двигатели. Краен срок за подаване на оферти 14.03.2018 г. до 10:00 часа. Офертите се подават на адрес: гр. София, пк 1505, ул. Черковна 39Б, ет.3 Всички необходими документи може да свалите от тук.


Във връзка с изпълнение на проект BG16RFOP002-1.005-0004 Повишаване на иновационната дейност на РАЙСВОЛФ България АД чрез разработване на нов иновативен процес-“3D” (Digital Data Destruction) по ОПИК 2014 – 2020г. РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ АД обявява открита процедура за избор на изпълнител с предмет: Доставка, монтаж и пускане в експлоатация в 11 обособени позиции Краен срок за подаване на оферти 14.03.2018 г. до 10:00 часа. Офертите се подават на адрес: гр. София, пк 1505, ул. Черковна 39Б, ет.3 Всички необходими документи може да свалите от тук.


Във връзка с изпълнение на проект BG16RFOP002-1.005-0004 Повишаване на иновационната дейност на РАЙСВОЛФ България АД чрез разработване на нов иновативен процес-“3D” (Digital Data Destruction) по ОПИК 2014 – 2020г. РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ АД обявява открита процедура за избор на изпълнител с предмет: Разработка, инсталиране, тестване и пускане в експлоатация на Система за управление на достъпа- 1 бр., Система за трасировка- 1 бр., Система за документиране на процеса по унищожаване- 1 бр. Краен срок за подаване на оферти 14.03.2018 г. до 10:00 часа. Офертите се подават на адрес: гр. София, пк 1505, ул. Черковна 39Б, ет.3 Всички необходими документи може да свалите от тук.